ตารางผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ปีใหม่อุ่นใจ

ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์
1. สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคาร (ไม่รวมฐานรากของโครงสร้าง)
2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา
หมายเหตุ 1+2 รวมกันไม่เกินทุนประกันภัย
ความคุ้มครองหลัก
1. ภัยจากไฟไหม้
2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ภัยจากระเบิด
4. ภัยจากอากาศยาน
5. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามา ภายในบ้านแต่จะยกเว้นไม่คุ้มครองกรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดิน ระบบดับเพลิง
300,000 บาท
คุ้มครองภัยธรรมชาติ
1. ภัยจากลมพายุ
2. ภัยจากน้ำท่วม
3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
4. ภัยจากลูกเห็บ
รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท
ขยายความคุ้มครอง
1. ค่าเช่าที่พักชั่วคราว 1,000 บาท ต่อวัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุด 20,000 บาท
รายละเอียดกรมธรรม์
*** รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ***
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลและยังมีสถานะ Active เท่านั้น
2. เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. เช่น ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในวันที่ 17/12/2562 ความคุ้มครองจะเริ่มต้นในวันที่ 26/12/2562 เวลา 16.00 น. และสิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่ 14/01/2563 เวลา 16.00 น. รวมระยะเวลาเอาประกันภัย 20 วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับสถานที่ติดตั้งเอไอเอสไฟเบอร์ 1 สถานที่ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับลูกค้าปัจจุบันของเอไอเอสไฟเบอร์เท่านั้น
5. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS เท่านั้น
7. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2562 หรือมีจำนวนผู้รับสิทธิ์ครบ 10,000 สิทธิ์ (แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน)

ลงทะเบียน